Nasza misja i cele

 

Nasza misja

Misją Spółdzielni Socjalnej "Dorkas" jest reintegracja społeczna i zawodowa członków spółdzielni przez świadczenie profesjonalnych usług w zakresie budownictwa, druku, reklamy oraz czyszczenia dywanów i mebli tapicerowanych.

 

Nasze cele

Dbamy o to aby wykonywać zlecona nam prace do­kła­dnie i sta­ramy się by na­sze usługi były przy­stę­pne. Je­ste­śmy otwa­rci na współ­pr­acę z oso­bami fi­zy­czny­mi oraz ma­łymi i śre­dni­mi prze­dsię­bior­stwa­mi. Ja­kość na­szy­ch pro­du­któw i usług oraz ich es­te­tyka ma dla nas pier­wszo­rzę­dne zna­cze­nie.

Spółdzielnia Socjalna "Dorkas" ma osobowość prawną i jest specyficzną formą spółdzielni pracy. Jej przedmiotem działalności jest, przede wszystkim, prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków w celach społecznej i zawodowej reintegracji jej członków. Oznacza to, że nasza Spółdzielnia musi prowadzić działalność gospodarczą, ale zysk osiągany z tej działalności nie jest celem samym w sobie, a środkiem do realizacji celów statutowych, w śród których znajduje się także działalność społeczna i oświatowo-kulturalna na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.